Werkvoorziening

Code voor ethiek en gedrag ter voorkoming en bestrijding van morele en seksuele intimidatie op het werk

1. Inleiding

Work-Supply – Trabalho Temporário Lda, nu bekend als Work Supply, is een uitzendbedrijf dat zich in al zijn aspecten laat leiden door de principes van integriteit, goed vertrouwen, eerlijkheid en strikte naleving van alle voorschriften die van toepassing zijn op zijn werkterrein. Sinds de oprichting in 2019 heeft Work Supply streng en transparant gehandeld en van zijn werknemers gedrag geëist dat de ethische principes en waarden weerspiegelt. De opstelling van een Gedragscode voldoet niet alleen aan de wettelijke vereisten die voortvloeien uit Wet nr. 73/2017 van 16 augustus, maar geeft ook concreet vorm aan het interne beleid van Work Supply.

Deze Code weerspiegelt de belangrijkste normen voor ethisch en professioneel gedrag die worden nageleefd door werknemers van Work Supply en geeft de fundamentele rol weer van elke werknemer binnen de organisatie en hun reputatie bij derden.

Toepassingsgebied

Deze Code is van toepassing op alle medewerkers van Work Supply, ongeacht hun contractuele afspraken, dienstverleners en derden die een relatie hebben met het bedrijf.

Principes en Waarden

Bij het uitvoeren van hun activiteiten handelen WorkSupply medewerkers in overeenstemming met de volgende principes:

Professionaliteit –werknemers zetten zich in om hun taken uit te voeren met nauwkeurigheid, toewijding en competentie, gemotiveerd door teamgeest en ijver voor de belangen van het bedrijf. Ze staan ook garant voor de kwaliteit van de gemaakte afspraken en de zorgvuldige behandeling van alle klachten van klanten, waarbij ze snelle en effectieve actie garanderen om het probleem op te lossen.

Integriteit – Werknemers van Work Supply moeten zich ethisch, waardig en eerlijk gedragen in interpersoonlijke relaties en met derden die verbonden zijn aan het bedrijf. Medewerkers moeten zich onthouden van elk gedrag dat ethische en professionele waarden ondermijnt, in het bijzonder corrupte praktijken, het verlenen of ontvangen van ongepaste voordelen, verduistering, fraude, diefstal. Het is niet toegestaan om een vergoeding te geven, te ontvangen of aan te nemen, uit hoofde van de uitoefening van professionele activiteiten, met de bedoeling om enig voordeel of voordeel te verkrijgen. Ontvangen aanbiedingen, waaronder maaltijden, geschenken, tickets (…), moeten onmiddellijk worden gemeld aan het management, zonder afbreuk te doen aan het feit dat deze pertinent kunnen worden geweigerd als ze onethisch gedrag of illegaal gedrag zouden kunnen vormen.

Stedelijkheid – Interpersoonlijke relaties moeten gebaseerd zijn op hartelijkheid, met gepast respect en op een weloverwogen manier, waarbij gestreefd wordt naar stabiliteit en een goede werkomgeving.

Wettigheid – Werknemers moeten handelen in overeenstemming met de geldende wetgeving en ervoor zorgen dat alle wettelijke verplichtingen stipt worden nageleefd.

Gelijkheid – Work Supply streeft naar een eerlijke en rechtvaardige behandeling, gelijke kansen en non-discriminatie.

Morele en seksuele intimidatie op het werk bestrijden

Op straffe van disciplinaire, civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid worden discriminerende praktijken, intimidatie in al zijn vormen en gedrag dat de menselijke eer en waardigheid aantast, niet getolereerd.

Gedrag, gebaren of woorden die tekenen van pesterijen vertonen, hetzij van morele of seksuele aard, moeten onmiddellijk worden gemeld aan het management, persoonlijk, per e-mail of via een meldingskanaal, met een gedetailleerde beschrijving van alle feiten en bewijsmiddelen, indien van toepassing.

Het management moet de waarheidsgetrouwheid van de gemelde feiten verzamelen en verifiëren, en overgaan tot de desbetreffende disciplinaire procedure, zonder afbreuk te doen aan andere verantwoordelijkheden, wanneer deze feiten waar blijken te zijn. Het management moet ook de vertrouwelijkheid, transparantie en snelheid van de hele procedure garanderen tot het einde.

Vertrouwelijkheid

Werknemers van WorkSupply zijn verplicht tot geheimhouding, gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst en bij beëindiging daarvan, onverminderd de in de wet voorziene uitzonderingen, van alle feiten en informatie waarvan zij in het kader van de uitoefening van hun functie kennis hebben genomen en mogen deze niet gebruiken voor andere doeleinden dan die welke vooraf aan het bedrijf zijn toegekend of om enig persoonlijk voordeel te behalen.

Belangenverstrengeling

In het geval van belangenverstrengeling, d.w.z. omstandigheden waarin sprake is van belangenverstrengeling of toegang tot informatie die de onpartijdigheid van de te nemen beslissingen in gevaar zou kunnen brengen, bijvoorbeeld familiebanden, zakelijke banden, moet de medewerker die betrokken is bij de besluitvormingsketen zijn lijnmanager hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Er is sprake van een belangenconflict als de medewerker toegang heeft tot informatie of banden die de onpartijdigheid van zijn gedrag en beslissingen in gevaar kunnen brengen ten gunste van zijn persoonlijke belangen of die van derden met wie hij een relatie heeft. Alle situaties van belangenverstrengeling moeten onmiddellijk worden gemeld aan de leidinggevende en worden behandeld met gepaste transparantie, aandacht, onpartijdigheid en respect voor de ethische principes die door het bedrijf worden nageleefd.

Gebruik van bedrijfsactiva

De apparatuur die door Work Supply ter beschikking wordt gesteld, mag door werknemers alleen worden gebruikt om de belangen van het bedrijf na te streven en binnen het kader van de normale uitoefening van hun professionele activiteit. Tenzij daartoe gemachtigd, is het werknemers niet toegestaan om middelen of apparatuur te gebruiken voor persoonlijk of privégebruik.

Werknemers moeten speciale zorg besteden aan de apparatuur die door het bedrijf ter beschikking wordt gesteld en deze efficiënt en verantwoord gebruiken om misbruik en onnodige uitgaven te voorkomen. Werknemers moeten ook de gezondheids- en veiligheidsregels op het werk naleven en zogenaamd “milieuvriendelijk” gedrag vertonen.

Bescherming van persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens van werknemers, klanten en aan Work Supply gelinkte derden worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Slotoverwegingen

Alle voorschriften die voortvloeien uit deze code moeten worden nageleefd door werknemers, dienstverleners en derden die verbonden zijn aan Work Supply, op straffe van disciplinaire en civielrechtelijke maatregelen tegen overtreders. Elke werknemer kan, in geval van overtreding van deze regels of voorschriften, dit melden aan het management, dat de gemelde feiten zorgvuldig en snel moet onderzoeken.

Inwerkingtreding

Deze code treedt in werking onmiddellijk na publicatie op de website van Work Supply.

Je kunt onze Gedragscode hier downloaden.